msem_logo
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE

KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,

“Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. İ.M.Ç. 5. Blok No:66/5451 Fatih/İstanbul adresinde mukim Grafson Müzik Yapım Dağıtım Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Ma Soeur Et Moi” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; Satın alma süreci ile sınırlı olarak kimlik, iletişim, finans kategorilerine ait isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve Ödeme yönteminizin kredi kartı olması halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileri (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmemekte, doğrudan ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Tipindeki kişisel verileriniz

 • Satış operasyonlarının yürütülebilmesi,
 • İşlem güvenliğinin sağlanması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin cevaplandırılabilmesi,
 • Tarafınız ile iletişime geçilebilmesi,
 • Ödeme ve kargo süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kampanya, reklam ve tanıtım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Ma Soeur Et Moi yetkili amirleri ve çalışanlarına, gerekli görülmesi halinde Şirket yöneticilerine, hizmet alınan kargo firmalarına, anlaşmalı ödeme kuruluşlarına ve gerekli haller ile sınırlı olmak üzere tedarikçilere aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2-c-f uyarınca; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Bunun dışında ilgili kişisel verileriniz, veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı ve pazarlama süreçlerinde dijital ortam üzerinden hizmet alınan sunucusu yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara Kanun’un 9/1 fıkrasında belirtildiği üzere açık rızanız alınması koşuluyla aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Ma Soeur Et Moi’ya başvurarak;       

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://www.masoeuretmoi.com/  adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. İ.M.Ç. 5. Blok No:66/5451 Fatih/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak hello@masoeuretmoi.com adresine iletebilirsiniz. Ma Soeur Et Moi, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Ma Soeur Et Moi tarafından reddedilecektir.

Ma Soeur Et Moi’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

 

 

E-POSTA BÜLTEN ABONELİĞİ SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ

GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Bu kapsamda; E-posta Bülten Aboneliği Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta marifetiyle reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurtiçine ve yurtdışına aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi; tarafıma e-posta marifetiyle ulaşılabileceğini kabul beyan ederim.

İnternet sitesinde yer alan formu doldurup göndermeniz ile bu faaliyete ilişkin açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Eğer yukarıda yazılı aydınlatma kapsamında e-posta bülten aboneliği süreçlerine ilişkin tarafınıza ulaşılmasını istemiyorsanız ve bu kapsamda açık rızanız yoksa; işbu form üzerinden yapılan kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen formu doldurmayınız. Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için Şirket yetkililerine danışabilirsiniz.

 

 

AÇIK RIZA BEYANI – YURT DIŞI VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN

Tarafıma sunulan E-posta Bülten Aboneliği Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, aydınlatma metninde işleneceği belirtilen kişisel verilerimin yine aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 9/1 fıkrasında belirtilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgilinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek Şirket’in hizmet aldığı sunucusu yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara aktarıldığı hususunda bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar ile ilkeler doğrultusunda ilgili amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin Ma Soeur Et Moi tarafından aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına, Şirket web sitesinde yer verilen ilgili alanı işaretlemek suretiyle açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Cart

No more products available for purchase