msem_logo
This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS

“CONTACT US” FORMU MARİFETİYLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN

 

Sayın İlgili,

Grafson Müzik Yapım Dağıtım Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Ma Soeur Et Moi” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla web sitemizden doldurduğunuz “Contact Us” formu aracılığıyla işlenen ad, soyad, e-posta adresi ve iletişim konusu/mesaj tipindeki kimlik ve iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz;

 • Şikâyet, öneri veya her türlü taleplerinizin karşılanması,
 • Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Faaliyetlerimiz konusunda talebiniz gereği bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Satış öncesi ve sonrası talebiniz gerekliliklerinin karşılanabilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanunun 5/2/f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Şirket yetkili personeline ve gerektiği takdirde şirket yöneticileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılara aktarılacak, bundan başka üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Şirket tarafından işlenecektir. 

Dilediğiniz zaman Ma Soeur Et Moi’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://www.masoeuretmoi.com/  adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. İ.M.Ç. 5. Blok No:66/5451 Fatih/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak hello@masoeuretmoi.com adresine iletebilirsiniz. Ma Soeur Et Moi, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Ma Soeur Et Moi tarafından reddedilecektir.

Ma Soeur Et Moi’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

 

 

Cart

No more products available for purchase

Your Cart is Empty